• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Procedury zdalnego nauczania
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

 2. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu o:

 3. a)platformę Microsoft 365;

 4. b) dziennik elektroniczny UONET+;

 5. c) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;

 6. d) materiały edukacyjne opublikowane na sprawdzonych portalach edukacyjnych

  i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

 7. e) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;

 8. f) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;

 9. g) podręczniki, zbiory zadań, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada lub otrzyma od nauczyciela drogą elektroniczną;

 10. h) kontakt telefoniczny z nauczycielem;

 11. i) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 12. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.

 13. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o sposobie i trybie prowadzonych przez siebie zajęć za pośrednictwem dziennika elektronicznego UONET+ lub platformy Microsoft Teams.

 14. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie

  z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy pracy.

 15. Organizując kształcenie na odległość nauczyciel musi uwzględniać możliwości ucznia oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

 16. Nauczyciel jest zobowiązany do monitorowania aktywności ucznia obejmującej: udział w zajęciach online, odbieranie wiadomości i pobieranie przesłanych materiałów, odrabianie prac domowych. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy brak aktywności ucznia zgłasza ten fakt wychowawcy. Wychowawca stara się rozwiązać problem we współpracy z rodzicami i dyrektorem szkoły.

 17. Zakres przekazywanych treści i ilość zadań do samodzielnego wykonania przez ucznia z jednego przedmiotu powinny uwzględniać równomierne obciążenie ucznia. Nie powinny być zbyt obszerne, aby nie przerosły możliwości psychofizycznych uczniów. Instrukcje udzielane uczniom powinny być proste, jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

 18. Nauczyciel jest zobowiązany monitorować postępy uczniów oraz weryfikować ich wiedzę i umiejętności.

 19. Ocenie podlegają:

 20. a) odpowiedzi ustne;

 21. b) testy online;

 22. c) aktywność na zajęciach;

 23. d) prezentacje;

 24. e) karty pracy;

 25. f) nagrania audio;

 26. g) nagrania video;

 27. h) wypracowania;

 28. i) inne prace wskazane przez nauczyciela.

 29. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie uzupełniać w dzienniku elektronicznym UONET+:

 30. a) tematy realizowanych przez siebie zajęć;

 31. b) frekwencję;

 32. c) oceny uczniów.

 33. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły każda lekcja zorganizowana w formie wideokonferencji trwa 30 minut. Pozostałe 15 minut przeznaczone jest na samodzielną pracę ucznia.

 34. Aby pomóc uczniom efektywnie korzystać z nauczania na odległość prosimy rodziców, aby motywowali, wspierali i monitorowali dzieci w wykonywaniu prac

  z uwzględnieniem zachowania zasad higieny i bezpieczeństwa w sieci.

 35. Rodzice powinni umożliwić dzieciom dostęp do narzędzi wskazanych przez nauczyciela w określonym czasie.

 36. Zachęcamy rodziców do współpracy i komunikowania się ze szkołą systematycznie korzystając z dziennika elektronicznego UONET+ i odbierając wiadomości przesyłane przez dyrektora, nauczycieli i wychowawców.

 37. W sprawach nieujętych w niniejszych zasadach należy kontaktować się
  z Dyrektorem Szkoły poprzez dziennik elektroniczny UONET+ lub telefonicznie.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n