• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony 
 • Facebook :
 • 800px Facebook f logo 2019

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

im. Fryderyka Chopina

1959-2009


50 Lat Żychlińskiej Placówki

 

Historia szkoły to labirynt tysięcy dni i godzin, ukryty w zakamarkach starych murów pogłos krzyków, śmiechów, rozmów młodzieży i dorosłych, cienie nauczycieli spieszących do klas. Oto one.
Jest rok 1959. W żychlińskim pałacu Bronikowskich znajduje swą siedzibę dwuletnia Szkoła Rolnicza. Kieruje nią pan Bolesław Piechnik. Oprócz nauki zadaniem 25.uczniów jest również odbywanie praktyk w gospodarstwie przypałacowym – warsztacie szkolenia praktycznego. Szybki wzrost liczby uczniów, pochodzących nawet ze wschodnich rubieży kraju, warunkuje powstanie internatu.
Rok 1961 zapisuje się w annałach szkoły. Kierownikiem placówki zostaje pan inż. Ludwik Lenda. Będzie sprawował tę funkcję do 1968 r.
Data 1963 sygnuje zmianę. W pałacu gości wówczas ( do roku 1969) Zasadnicza Szkoła Rolnicza.
Lata sześćdziesiąte, a dokładniej : 1964-1966 to również czas funkcjonowania w Żychlinie dwuletniej Szkoły Wodno-Melioracyjnej.

Kapitalne remonty i…telewizja.

Kolejny zwrot w dziejach żychlińskiej szkoły dokonuje się w roku 1968. Funkcję dyrektora placówki obejmuje pani mgr Elżbieta Pipczyńska. Piastuje stanowisko do roku 1975.
Przeprowadzony w latach 1970-1972 remont kapitalny pałacu Bronikowskich staje się przyczyną przeniesienia zajęć dydaktycznych do siedziby Państwowego Technikum Rolniczego w Kaczkach Średnich.
Data 1.09.1974 r. oznacza kolejną zmianę w dziejach szkoły w Żychlinie. Rozpoczyna wówczas działalność edukacyjną trzyletnie Państwowe Technikum Rolnicze. Bazą dlań jest Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Funkcjonujące placówki edukacyjne (szkoły filialne w Kawnicach, Węglewskich Holendrach, Kramsku, Lisewie, Grodźcu, Kazimierzu Biskupim i Wilczynie) noszą od 1974 r. nazwę Powiatowego Centrum Kształcenia Rolniczego w Żychlinie.
Znakomitym uzupełnieniem formy placówki i innowacyjnym pomysłem edukacyjnym wprowadzonym przez panią dyrektor E. Pipczyńską stało się otwarcie Telewizyjnego Technikum Rolniczego ( 1975 ). Dorośli słuchacze kształcący się w systemie zaocznym uczestniczyli w zjazdach oraz chłonęli wiedzę rolniczą w domach.

Campus w Żychlinie

W dniu 1.01.1976 r. dyrektorem szkoły w Żychlinie zostaje pan mgr inż. Wiesław Zagórowski ( dotychczasowy kierownik Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Grabowie). Ten świetny praktyk kieruje szkołą do roku 1987. W Zespole Szkół Rolniczych ( nazwa funkcjonująca od 1977 r. ) zachodzą znaczące zmiany.
W 1982 powstaje pięcioletnie Państwowe Technikum Rolnicze. Nadal prężnie funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Rolnicza i trzyletnie PaństwoweTechnikum Rolnicze. Działają trzy szkoły filialne ( w Grodźcu, Węglewskich Holendrach, Kazimierzu Biskupim). Rozwija się eksternistyczne kształcenie słuchaczy w zawodach : rolnik i technik rolnik.
Popularność Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie wśród uczniów staje się źródłem znaczącego rozwoju infrastruktury szkoły. W styczniu 1986 r. zostają oddane do użytku internat liczący 70 miejsc oraz trzykondygnacyjny blok. Zamieszkuje w nim 12 rodzin pracowników ZSR. Wizytówką szkoły jest też nowoczesna stołówka. Opracowany zostaje projekt sali gimnastycznej i widowiskowej.

Metamorfozy szkoły. Chopin w pałacu.

1987 to rok, w którym stanowisko dyrektora ZSR obejmuje mgr Henryk Janasek. Będzie je piastował do roku 2005. Trafia do dobrze funkcjonującej placówki. Wpisuje się w standardy wyznaczone przez transformację ustrojową lat 90. i reformę szkolnictwa. Zostają otwarte nowe typy szkół – liceum zawodowe o profilu wiejskie gospodarstwo domowe, technika : żywienia i gospodarstwa domowego, ekonomiczne, agrobiznesu, hotelarstwa oraz liceum ekonomiczne. Oferta edukacyjna zostaje wzbogacona o licea ogólnokształcące : humanistyczno-lingwistyczne oraz turystyczno-sportowe. Funkcjonuje także wówczas Policealna Szkoła Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Liczba uczniów ze 160. zwiększa się do ponad ośmiuset.
W roku 2000. zostaje dokonana zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Placówka ulega modernizacji. Najważniejsze jej etapy to: rewitalizacja parku i fosy, wybudowanie nowej kotłowni i gazyfikacja obiektów szkolnych, a przede wszystkim oddanie do użytku nowoczesnego kompleksu sportowo-dydaktycznego.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych oferuje uczniom możliwość odbywania praktyk zawodowych w Danii, Szwajcarii, Niemczech, Czechach i Słowacji.
Starania dyrekcji, nauczycieli i uczniów owocują sukcesami. ZSE-U w Żychlinie zajmuje 5. miejsce w Wielkopolsce zaś 17. w kraju w rankingu tygodnika „Pespektywy”. Zdobywa miano „Szkoły z klasą”. Szczyci się przynależnością do 3.ligi w tenisie stołowym.
Czas pełnienia funkcji dyrektora przez mgr. Henryka Janaska wypełniają intensywne przygotowania do nadania szkole imienia Fryderyka Chopina. Finał tychże przypada na rok 2005. Tradycje chopinowskie ( koncerty, festiwale, plenery ) kultywuje się od roku 1999, kiedy to odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt kompozytora w Żychlinie.

Oblicza współczesności

Współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie kreuje mgr inż. Anna Matczak-Gaj. Kieruje placówką od 1.04.2006 r.
Zostaje dokonana modernizacja bazy dydaktycznej. Powstaje centrum dydaktyczno-gastronomiczne, w którym od 2006 r. odbywają się egzaminy zewnętrzne. W szkole znajdują miejsce 3 nowoczesne pracownie komputerowe oraz czytelnia internetowa. Rozwój aktywności fizycznej uczniów wspomaga od 2008 r. kompleks boisk sportowych , wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012 – Boisko dla Gminy”.
Wizytówką ZSE-U jest zabytkowy park i estetyczne otoczenie.
W roku 2009 w Żychlinie zostaje oddana do użytku „Ścieżka Edukacyjna Przyrodniczo-Kulturowa” ukazująca walory natury i dziedzictwa kulturowego małej ojczyzny.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, ZSE-U poszerza gamę kierunków kształcenia. Powstają : Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, Policealna Szkoła Pszczelarstwa, stacjonarne Technikum Obsługi Turystycznej.
ZSE-U w Żychlinie szczyci się niezmiennie prestiżowymi imprezami kulturalnymi. Odbywają się coroczne plenery malarskie „Inspiracje Chopinowskie” oraz festiwal „ Chopinowskie Interpretacje Młodych”. Szkołę nobilitują koncerty muzyki Chopina wykonywane przez pianistów światowej sławy. Dokonaniom tym patronuje istniejące w ZSE-U Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.
Atutami Zespołu Szkół są wysoki poziom dydaktyki i dbałość o wychowanie młodzieży. Oprócz dyrektora szkoły pieczę nad nimi sprawują wicedyrektorzy : mgr Artur Rosiak (od r. 2006) i mgr Ewa Wallis ( od r. 2007). Tworzenie miejsc praktyk krajowych i zagranicznych , inspirowanie młodzieży do tego, by rzetelnie traktowała swe obowiązki leży w gestii kierownika szkolenia praktycznego. Tę funkcję od roku 2002 pełni mgr inż. Jolanta Knapkiewicz.
Żychlińska szkoła tętni życiem. Znajdują w niej miejsce różne koła zainteresowań : Koło Młodych Ekonomistów, Dietetyczne, Fotograficzne, Biologiczne, Ekologiczne, Turystyczne, Europejskie, Liga Ochrony Przyrody, Szkolny Klub Sportowy, Klub Młodego Gastronoma, Klub Internetowy, Kawiarenka Internetowa, Teatr Kreska. Prężnie działa Samorząd Uczniowski.
Dzięki inicjatywom pedagogów młodzież ZSE-U uczestniczy w sesjach naukowych wzbogacających wiedzę, organizowanych m.in. przez miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Wyrazem aktywności i zaangażowania uczniów ZSE-U są sukcesy odnoszone przez nich na niwie dydaktycznej i sportowej.

Genius loci szkoły

Współczesność szkoły dzieje się tu i teraz. Tworzą ją ludzie kochający swój zawód, uczący z pasją, opiekujący się z oddaniem tymi, którzy im zaufali.
Mija czas. Chwile łączą się w minuty, minuty w godziny, godziny w dni… W rozgwarze codzienności nie pamiętają o tym ani nauczyciele, ani ich uczniowie. Nie wiadomo kiedy współczesność staje się faktem bezpowrotnie dokonanym i – zamkniętym. Pokolenia młodzieży otaczanej najpiękniejszym z uczuć – dobrem – odchodzą. Poczucie utraty pozostaje w sercach nauczycieli. Ratują się myślą o długim trwaniu uczniowskiej pamięci. To przecież genius loci każdej szkoły.

facebook

youtube

instagram
274225865 4983986018324116 7077637840486135471 n